Er urørt skov klimaneutral?

Af Klaus Flemløse, aktuar, cand.scient. mat/stat/fys

Dødt ved dialog med Miljømisteriet og Københavns Universitet
Jeg har været i en dialog med Miljøminister Magnus Heunicke vedr. spørgsmålet om, at urørt skov er klimaneutral?

Er urørt skov klimaneutral?
https://tinyurl.com/mt2e5w8k (hoveddokumentets indhold er gengivet nedenfor)

Henvendelse til Miljøminister Magnus Heunicke

https://tinyurl.com/3fpyuv5h

Svar fra Miljøminister Magnus Heunicke
https://tinyurl.com/yc8mpeud

Svar fra institutleder, IGU Vivian Kvist Johannsen
https://tinyurl.com/t7mue83h

Miljøministeriet svarer i korte træk: ”En dialogbaseret tilgang er en sædvanlig og ofte nødvendig del af myndighedsbetjeningen”

IGU ønsker ikke at tilbagekalde notatet ”Notat om klimaeffekt af Urørt Skov (MFVM Id nr.: 4948263). 27.maj 2020, https://tinyurl.com/2bshk3s6
.
.

(Gengivelse af Klaus Flemløses notat, kritik og referencer)

Urørt skov er klima neutral?

Resume
Lea Wermelin bad i maj 2020 Københavns Universitet om at belyse de klimapositive fordele af Urørt Skov. Baggrunden for dette var formodentlig, at der var fremkommet flere artikler, i alt 5 artikler før denne dato, der gjorde opmærksom på, at Urørt Skov ikke optog CO2 på den lange bane.

Derfor blev der nedsat en arbejdsgruppe med dygtige forskere fra Københavns Universitet. De nåede frem til ”Notat om klimaeffekt af Urørt Skov”, dateret den 27.maj 2020 [5]. Dette notat bekræftede, at Urørt Skov fortsat vil optage CO2 de næste 100-200 år og det i praksis ikke betød noget. Dette notat er efterfølgende er blevet tilbagevist af de samme forskere, der var med til at udarbejde notatet.

Flere af de deltagende forskere havde på det tidspunkt, hvor notat blev skrevet, en klar viden om at Urørt Skov ikke ville optage CO2 på den lange bane. Men hvorfor står de som medunderskrivere på Notatet?

Selv om det er Københavns Universitet, der har lagt navn til notatet med Vivian Kvist Johannsen, KU, som forfatter, er der ingen tvivl om, at indholdet er fastlagt af Miljøministeriet. Det er tale om et brud på armslængdeprincippet og princippet om forskningsfrihed måske på grund af økonomisk og politisk på Københavns Universitet fra daværende Miljøminister Lea Wermelin.

Man kan med nogen ret hævde at både Institut leder og ph.d., Seniorforsker Vivian Kvist Johannsen og prof Carsten Rahbek bliver ramt på deres ære for ikke at stå frem med klar tale for at fralægge sig ansvaret.  Begge anses for usædvanlig dygtige og vidende. Miljøministeriet burde kritiseres for uredelighed.

Hvis de er tjenstlig beordret til at lægge navn til, bør man offentlig gøre dette.

Man har været med til at misinformeret både Folketinget og offentligheden.

Jeg overvejer at indberettet forfatterne bag [5]  for videnskabelig uredelig til Københavns Universitets praksisudvalg,[20].

Det eneste jeg har gjort, er at undersøge publiceringsdatoer for de forskellige artikler. Deraf fremgår at forskerne taler med to tunger styret af Miljøministerier.

Projektgruppen
I forbindelse med diskussionen om Urørt Skov og dens indflydelse på klima og CO2 optag, etablerede afdelingschef Christian Vind i Miljø- og Fødevareministeriet kontakt til dekan Katrine Krogh Andersen, Københavns Universitet med henblik på at afdække yderligere usikkerhed om klimaeffekten af Urørt Skov.
Københavns Universitet udfører bl.a. myndighedsbetjening for Miljøministeriet.

Christian Vind er ikke en hvem som helst. Han er tæt tilknyttet daværende Miljøminister Lea Wermelin, jf. hendes anbefaling af ham [11] i forbindelse med hans udnævnelse som konstitueret departementschef.:

”Jeg har arbejdet sammen med Christian i over tre år, og han er dygtig, vellidt og en kapacitet i Miljøministeriet. Derfor er jeg glad for, at han har sagt ja til at træde til,” siger Lea Wermelin i en skriftlig kommentar.”

Det er derfor mere end sandsynligt, der er tale om et bestillingsarbejde fra fhv. Miljøminister Lea Wermelin. I den forbindelse kan det ikke udelukkes, at Miljøministeriet har haft indflydelse på indholdet og udformningen af besvarelsen, dvs. armslængdeprincippet [12] brydes.

Der blev nedsat en projektgruppe med nogle af de dygtigste forskere på Københavns Universitet.

Anders Højgård Petersen, KU-GLOBE
Vivian Kvist Johannsen, KU-IGN, *
Carsten Rahbek, KU-GLOBE, **
Claus Beier, KU-IGN
Hans Henrik Bruun, KU-BIO, **
Jacob Heilmann-Clausen, KU-GLOBE,**
Lars Vesterdal, KU-IGN, *
Niclas Scott Bentsen, KU-IGN, *
Per Gundersen, KU-IGN, *
Thomas Nord-Larsen, KU-IGN, *

*) Disse forskere ved pr 27.maj 2020, at Urørt Skov ikke opsamler CO på den lange bane, jf. de artikler de har skrevet.
**)Disse forskere er kendt fortalere for Natur National Parker og Urørt Skov.

Dette resulterede i ”Notat om klimaeffekt af Urørt Skov”, dateret den 27.maj 2020 [5] . Dette notat kom frem til, at Urørt Skov fortsat vil opsamle CO2 i de næste 100-200 år og at det i øvrigt ikke betyder noget.

Dette notat er uklart og indholdsmæssigt et tågeslør af den værste slags. På basis af artikler, der var skrevet før/efter 27.maj 2020, er der efterfølgende blevet stillet spørgsmål om kvalitet af det omtalte notat. Dette er skete i publikationerne

”Skovdrift og kulstofudledninger”.  December 2019 [30]
”Forskellige opfattelser om klimaeffekten af Urørt Skov”, 25. februar 2020, [4]
” Forskere: Vi kan ikke regne med, at de modne skove optager vores ekstra CO2”, 8.maj 2020[5]
”Ny dokumentation: Urørt Skov er en minimal gevinst for klimaet, 25. marts 2021”,[6]

af Seniorforsker Thomas Nord-Larsen , prof Per Gundersen og af prof Riikka Rinnan, Københavns Universitet. Disse notater tager klart afstand fra det oprindelige notat [5].

Det er en løjerlig navngivning af [4]. Her er ikke tale om ”synsninger omkring en øl på en bar”, men derimod en seriøs forskning, der har forkastet en teori.

Suserup Skov [4]
”Man har bl.a. undersøgt ophobning af CO2 i Suserup skov. I Suserup Skov ved Sorø er de ældste træer 300 år gamle og skoven har været stort set ’urørt’ de seneste 100 år. Efter gentagne opgørelser af kulstoflageret i skoven i 1992, 2002 og 2012 var konklusionen, at der ikke kunne påvises et signifikant optag af kulstof i skoven (Nord-Larsen et al. 2018).”

Lokale skov på de sydlig halvkugle  [5]
”I det første eksperiment af sin slags lavet på lokale skove på den sydlige halvkugle har forskere fra Western Sydney University og internationale forskere, blandt andet fra Københavns Universitet, udsat et område med 90-år gamle eukalyptustræer for forhøjede CO2-niveauer.

Som forventet steg de modne træers fotosyntese og de absorberede 12% mere CO2 fra atmosfæren. Efter at have fulgt træerne i flere år opdagede forskere, til deres overraskelse, at der alligevel ikke var nogen ekstra vækst eller langsigtet kulstoflagring.

”Dette viser at modne træer har et andet kulstofbudget sammenlignet med unge træer, og rejste det vigtige spørgsmål ’hvad sker der med det ekstra kulstof?’,” siger adjunkt Elizabeth Jakobsen Neilson fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på KU.”

Det er et eksempel på, at myndighedsbetjeningen er blevet misbrugt ideologisk på det groveste. De involverede forskere må føle sigt misbrugt. Specielt mål Vivian Kvist Johannsen, KU-IGN, som referent, føle sig misbrugt, men også prof. Carsten Rahbek. Hans Henrik Bruun og Jacob Heilmann-Clausen, som er kendt for at være store tilhænger af NNP + Urørt Skov må også få nogle skammer.

Det er muligt, at projektdeltagernes navne på notatet blot er en loyalitetsmarkering, at det er Miljøministeriet egen formulering , som Vivian Kvist Johannsen har lagt navn til.

Imidlertid hævder Miljøministeriet, at de har ret til dette:

Miljøministeriet skriver i [9]:

”Det er normalt, at medarbejdere fra ministeriet bidrager til problemformuleringen og stille løbende spørgsmål.

Miljøministeriet efterspørger løbende udredninger fra Københavns Universitet, IGN, om klimaeffekter af tiltag på skovområdet. Det sker bl.a. som led i den forskningsbaserede myndighedsbetjening.

Leverancerne kan fx tage form af kortere sagsnotater eller længere rapporter. Miljøministeriet har også et samarbejde med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, som også benytter Københavns Universitet i sin forskningsbaserede myndighedsbetjening. Det gælder bl.a. i forhold til arbejde med opgørelse og fremskrivning af drivhusgasudledninger og –optag i LULUCF-sektoren (jorder og skove).

Det er i den forbindelse normalt, at medarbejdere fra ministeriet bidrager til problemformuleringen og desuden kan kommentere eller stille spørgsmål til udkast inden sagsnotater mv. færdiggøres. Det sker for at sikre, at notaterne er relevante for det vidensbehov ministeriet har ønsket dækket og for at afdække eventuelle uklarheder mv.”

Notatet [5] er endnu et eksempel på uredelighed og man bryder med ”the principles of umost god faith” [15] og ”armslængdeprincippet” [16].

Urørt Skov

Som ordet antyder, at der tale om en skov, der jomfrueligt ligger hen uden nogen menneskelig påvirkning og uden en tømmer produktion.  I disse urørte skove, skal der udsættes kvæg/heste/elge/bison/krondyr. Før dette sker, skal alle nåletræer fældes og der skal udtages træ af løvskov til at finansiere overgangen til urørt skov. Der skal ikke ske nogen regulering af de udsatte dyr.  Dette betyder, at der vil ske en eksponentiel vækst i antal dyr og der vil efterfølgende ske nedbidning af al trævæksten. Resultatet kan blive, at de ”urørte skove” bliver til ”urørte græsstepper” – det er netop det man vil opnå.

Rune Engelbreth Larsen og Urørt Skov
Rune Engelbreth Larsen forsøger at udnytte ”Notat fra Københavns Universitet” [5] til at argumentere for,
at Urørt Skov forsat vil opsamle CO2 i de næste 100-200 år. Dette frem går af følgende citat fra en artikel i Altinget fra den 4.november 2021[8]

I maj 2020 har også 10 forskere fra tre forskellige forskningsmiljøer….
..
Det er ifølge forskerne usikkert, om den positive effekt af Urørt Skov stabiliseres inden for 100-200 år, eller om den fortsat stiger – men der er altså ikke tvivl om, at Urørt Skov holder CO2 ude af atmosfæren, også på langt sigt”.

Der er intet om, at de omtalte forskere har taget afstand til ”Notat om klimaeffekt af Urørt Skov” [5] , som er blevet tillagt de omtalte forskere.

Det fremgår af datoer for de forskellige notater, at Rune Engelbreth Larsen kunne havde fået kendskab til indsigelserne i mindst 17 måneder. Hvorvidt han er uredelig eller glemsom, må læserne selv afgøre.

Både Danmarks Naturfrednings Forening, WWF og Verdensskov mener, at Urørt Skov fortsat vil opsamle CO2 til evige tider.

Netværket omkring Lea Wermelin
Lea Wermelin er med i netværket omkring NNP + Urørt Skov. Dette netværk omfatter Rune Engelbreth Larsen, Rasmus Ejrnæs, Thor Hjarsen, Jacob Heilmann-Clausen etc. Det kan derfor formodes, at ønsket om det omtalte notat stammer fra dette netværk.

Opsamling af CO2 i de danske skove
En ting er det principielle om Urørt Skov vil fortsætte med at opsamle CO2, en anden ting er, hvorvidt de danske skove her og nu opsamler CO2. Det principielle er afklaret med notaterne fra Københavns Universitet [1,2,3,4,6]. Her forsøger jeg at vurdere opsamling af CO2 i de danske skove her og nu. Bag denne vurdering ligger der en antagelse om, at dødt ved nedbrydes eksponentiel og at der årligt tilføres en konstant mængde af dødt ved.

Der kan gå end rum tid før f.eks. en dansk bøgeskov vil være klimaneutral, idet 50 % af bøgeskovene har en alder under 70 år og 99%-fraktilen for nedbrydningstiden af dødt ved er på 69 år.

For egeskove gælder, at 99% af egeskoven har en alder under 124 år, som svarer til 99%-fraktilen for nedbrydningstiden af dødt ved.

For sitka-graner er 99% af bevoksningerne under 100 år og 99%-fraktilen i nedbrydningstiden af dødt ved er netop 99 år.

Dette fremgår af Skovstatistikken 2021 [14] og af ”Henfald af dødt ved – resume, 1.juli 2023”,[13] samt følgende tabel, der også er hentet fra [13],

Den årlig dødelighed for de fleste træer på 1.5% se tabel 2[28]. Mindste for rødgran (1%) og højeste for eg (2%). Fældningen af rødgran, sitka-graner, skovfyr, birk og egeskov vil i mange tilfælde medføre etablering af birkeskove eller ahornskove. Det vil tage ca. 80 og 125 år før disse skove skov vil være klimaneutrale.

I kraft af at man fælder nåletræer i stort omfang for at skabe Urørt Skov, vil mængden af dødt ved blive nulstillet for disse skove.  Der vil altså gå mellem 80 og 125 år før dødt ved i de fældede skovområder vil blive genetableret. I denne betydning er ”Notat om klimaeffekt af Urørt Skov”, [5] retvisende med hensyn til, at der fortsat opsamles CO2 de næste 100-200 år.

Peer Review mangler
I forbindelse med myndighedsbetjening over for Naturstyrelsen er den traditionelle Peer Review fraværende.  Dette fremgår af et interview den 10.marts 2020 Uniavisen, Københavns Universitet med prof Carsten Rahbek:

”Der kommer for mange »mærkelige« rapporter ud af universitetet, fordi forskere ikke vil sige nej til bevillinger, siger centerleder og biodiversitetsforsker Carsten Rahbek. Han har selv oplevet pres fra embedsfolk og er glad for, at han har råd til at afvise myndighedsopgaver.”,[19]

”rapporter, hvor man sidder og siger: jamen herre jemini, jamen altså, hvordan kan I da …”

”Det er, som om vi har to standarder: Én standard, for når vi laver international grundforskning, og en anden standard, når vi laver myndighedsbetjening. Sådan burde det ikke være.”

Prof Carsten Rahbek er ikke en hvem som helst, men en kapacitet inden for biodiversitetsforskning. Han har udgivet snart 400 artikler, mere end 25 af dem i Science og Nature.

Udfordringen mht. myndighedsbetjeningen af Naturstyrelsen (NST) ligger i, at NST er en politisk organisation betjent af politiske kommissærer og hvor forfremmelser sker, hvis man kan hyle i takt med ministeren.  Dette sidste er min opfattelse i forbindelse med diskussionen af biodiversitet og Natur National Parker.

Prof Rahbek skriver med mine ord i det citerede interview direkte, at forskerne ved bl.a. Københavns Universitet er korrupte.

Dette interview er offentliggjort 10.marts 2020 altså 56 dage før det omtalt notat. Det må siges, at Prof Carsten Rahbek er i splid med sig selv.

Henvendelse til Miljøministeriet
Jeg har kontaktet Miljøministeriet den 20.juli 2023 angående ”Notat om klimaeffekt af Urørt Skov(MFVM Id nr.: 4948263)”. 27. maj 2020. .Se [31]
 

links:
[1] Lea Wermelin og Mogens Jensens ønske om mere Urørt Skov er ikke klimarigtigt, 28. november 2019
Niels Heding er seniorforsker (emeritus) og dr.agro.
https://tinyurl.com/2kmf2mfv

[2]Vigtigere end sjældne biller: Produktionsskov binder mere CO2 end Urørt Skov, 17. januar 2020
Niels Heding er seniorforsker (emeritus) og dr.agro.
https://tinyurl.com/272jkcry

[3] Professor: Urørt skov er godt – men træerne stopper med at binde CO2, 20. februar 2020
Per Gundersen ,Professor i skovøkologi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
https://tinyurl.com/2p9feuah

[4] Forskellige opfattelser om klimaeffekten af Urørt Skov, 25. februar 2020
https://tinyurl.com/wvu6sh5e

[5] Forskere: Vi kan ikke regne med at de modne skove optager vores ekstra CO2, 8.maj 2020
prof Riikka Rinnan.
https://tinyurl.com/47b5bevs

[6] Notat om klimaeffekt af Urørt Skov(MFVM Id nr.: 4948263). 27. maj 2020.
https://tinyurl.com/2bshk3s6

[7]Ny dokumentation: Urørt skov er en minimal gevinst for klimaet, 25. marts 2021
https://tinyurl.com/4pt7heh7

[8] Rune Engelbreth Larsen: ”Urørt skov er en klar gevinst for både klima og biodiversitet”, 4.nov 2021
https://tinyurl.com/bdenn94w

[9] Københavns Universitet: Her er vores anbefalinger om Urørt Skov, 8. marts 2022
https://tinyurl.com/yckukntk

[10] Altinget: Hvorfor er klimaberegninger fra Københavns Universitet af udlægning af Urørt Skov forsinket? 8.marts 2022
https://tinyurl.com/4yzuvn34

[11] Altinget:  Om  Christian Vindahl Vind Afdelingschef, Miljøministeriet ,26.aug 2022
https://tinyurl.com/bdzxazkk

[12] Miljøministeriet finder ny departementschef i Finansministeriet,14.marts 2023
https://tinyurl.com/ymkhtznj

[13] Klaus Flemløse: Henfald af dødt ved – resume,1.juli 2023
https://tinyurl.com/49rjes27

[14] Skovstatistikken 2021, Tabel 1.6. Fordeling af skovarealet til arts- og aldersklasser
https://tinyurl.com/55zywpua

[15] What Is the Doctrine of Utmost Good Faith in Insurance?
https://tinyurl.com/mrbfxvts

[16] Grundregler for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed i samarbejde med eksterne parter
https://tinyurl.com/yc44k64u

[17]Forfattere bag central skovrapport: Her er vores anbefalinger om Urørt Skov
https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/forfattere-af-skovrapporten-her-er-vores-anbefalinger-til-uroert-skov-i-danmark

[18] Johannsen, Vivian Kvist , Klimaeffekter af Urørt Skov og anden biodiversitetsskov, 8. februar 2019
https://static-curis.ku.dk/portal/files/215230082/Sagsnotat_klima_NP_20190208.pdf

[19] Carsten Rahbek forstår ikke, hvorfor dansk lovgivning bygger på den mindst kvalitetssikrede forskning,10.marts 2020
https://tinyurl.com/bdy5cvtx

[20] Hård kritik af planer om urørt skov: Det vil øge udledningen af CO2
https://tinyurl.com/mun2up4s

[21] Forskere: Vi kan ikke regne med at de modne skove optager vores ekstra CO2,8.maj 2020
prof Riikka Rinnan.
https://tinyurl.com/47b5bevs

[22] Københavns Universitets regler for håndtering sager med tvivlsom forskningspraksis og videnskabelig uredelighed. 1.juli 2021.
https://tinyurl.com/2p9ypwhw

[23] Er urørt skov positivt for klimaindsatsen? Robert Olesen, skov- og landskabsingeniør, Bevar de Danske Skove og Esben Møller Madsen, forstkandidat, fhv. skovrider. 22.april 2023
https://tinyurl.com/ju8w8emh

[24] Årsrapportering 2020 Ydelsesaftale Skov & Landskab
https://tinyurl.com/3sd4z396

[25] Verden Skove: Virkelighedens klimaskov: De urørte skove er et af vores bedste våben mod klimaforandringerne. Ida Lund Petersen, 26. maj 2023
https://tinyurl.com/6v38553u

[26] Danmarks Naturfrednings Forening: Gamle træer gavner klimaet,
https://tinyurl.com/3dz7xyh9

[27] University of Cambridge: Carbon storage in mature forests(2020)
https://tinyurl.com/ju3cf8p6

[28] Høringsnotat om lovforslag om Den Danske Klimaskovfond,7.oktober 2020
https://tinyurl.com/29t82rdy

[29]One Century of Forest Monitoring Data in Switzerland Reveals Species- and Site-Specific Trends of Climate-Induced Tree Mortality
https://tinyurl.com/mswcb8aa

[30]Skovdrift og kulstofudledninger. Baseret på foredrag af Thomas Nord-Larsen, IGN, Københavns Universitet, Skovbrugsviden Skoven nr. 12 2019 side 429-KOVEN 12 2019 429-431
https://tinyurl.com/4arr7wyb

[31]Brev til  Miljøminister Magnus Heunicke Miljøminister
https://tinyurl.com/3fpyuv5h

[32] Rune Engelbreth Larsen: Urørt skov er en klar gevinst for både klima og biodiversitet, 4. november 2021
https://tinyurl.com/bdenn94w

[33] Forskere: Urørt skov er nødvendigt for både biodiversitet og klima. 25. marts 2020
https://tinyurl.com/bd4cywkr