Forening: BEVAR DE DANSKE SKOVE

FORMÅLSPARAGRAF

 • Bevar De Danske Skove arbejder for at ingen lov kan overrule skovloven, i dens nuværende form anno 2019, naturbeskyttelsesloven og dyrevelfærdsloven, og at der ikke gives dispensationer fra disse
 • Bevar De Danske Skove arbejder for at beskytte, værne om og bevare alle de danske skove
 • Bevar De Danske Skove arbejder for at skovene skal holdes bevokset med træer, der danner, eller som inden for et rimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammede træer.
 • Bevar De Danske Skove arbejder for at skovene skal være en væsentlig og aktiv medspiller i forhold til at binde CO2
 • Bevar De Danske Skove arbejder for at skovene drives bæredygtigt og naturnært med fokus på mosaik-skove, herunder enkelte, mindre produktive, områder som urørt.
 • Bevar De Danske Skove arbejder for at statsskovene skal drives efter metoder der sikrer træforsyningen og samtidig gavner klima, miljø, biodiversitet samt tilgængelighed.
 • Bevar De Danske Skove arbejder for at driften af statsskovene skal give private skovejere mulighed for at se alternative måder at drive skovene på, så der skabes så høj værdi som muligt, samtidig med at man tager hensyn til klima, miljø og biodiversitet.
 • Bevar De Danske Skove arbejder for at sikre hensyn til landskab naturhistorie kulturhistorie
 • Bevar De Danske Skove arbejder for at det kun er skovens naturlige vildtbestand der har adgang til skovene. Skove uden ydre hegn og udsatte store græssere.
 • Bevar De Danske Skove arbejder for skove uden hegn, og kun hegn hvor det giver mening i en begrænset periode, for at tilgodese nyplantede skovarealer.
 • Bevar De Danske Skove arbejder for at statsskovene tilgodeser friluftsliv, i den udstrækning hvor det ikke ødelægger skovene
 • Bevar De Danske Skove arbejder på at øge skovarealet i Danmark
 • Bevar De Danske Skove arbejder på at sikre skove, heder og klitplantager ikke er underlagt ”politiske luner”, da naturforvaltning ikke er noget man ændre på kort sigt, men kræver en langsigtet strategi

VEDTÆGTER

 • 1: Navn
  Bevar De Danske Skove
 • 2: Hjemsted
  Landsdækkende. Hovedkontor følger formanden for foreningen
 • 3: Formål
  SE FORMÅLSPARAGRAF
 • 4: Medlemmer
  Som medlem kan optages enkeltpersoner, firmaer, foreninger og organisationer, der ønsker at bakke om op foreningens arbejde for foreningens formål. Man er medlem af foreningen, når kontingent er betalt.
  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse. Bestyrelsen redegør skriftligt overfor medlemmet om årsagen til eksklusionen.
 • 5: Øverste myndighed
  Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af april måned.
  Alle medlemmer indkaldes skriftligt til generalforsamling med mindst 30 dages varsel via de sociale medier man bliver tilknyttet som medlem. Medlemmer der ikke er på de sociale medier og foreningens facebook gruppe, kan særskilt anmode om at få indkaldelsen sendt via mail. Desuden oplyses der om indkaldelsen via foreningens hjemmeside.
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 2 uge før generalforsamlingen.
  Indkomne forslag og endelig dagsorden offentliggøres på de for foreningens almindelig anvendte sociale medier samt på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen. Så vidt muligt offentliggøres forslag til budget for kommende år ligeledes inden generalforsamlingen.
  Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  Beslutninger vedtages ved simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer, der skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer samt ved opløsning af foreningen (se § 10).Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, dog skal der være skriftlig afstemning ved kampvalg – eller såfremt minimum 3 af medlemmerne ønsker det.
  Dagsordenen til generalforsamlingen:
  Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning og godkendelse.
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.  (2022 200 kr.)
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af suppleanter.
  7. Valg af revisor.
  8. Evt.
 • 6: Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes såfremt et flertal i bestyrelsen eller såfremt mindst 2/3 af medlemmer skriftligt anmoder herom.
  Ved indkaldelse gælder de samme regler som for ordinær generalforsamling.
 • 7: Bestyrelsen
  Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer og leder foreningen mellem to generalforsamlinger. Bestyrelsen udgøres af 5-7 medlemmer. Såfremt der ved valget på ordinær generalforsamling ikke er tilstrækkelig med kandidater kan bestyrelsen supplere sig selv i valgperioden. Man vælges til bestyrelsen for en 2 årig periode. Dog er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg efter foreningens første år efter den stiftende generalforsamling. Herefter gælder den 2 årig periode.
  Der vælges 2-3 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne sidder for en 1 årig periode.
  Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden, bestyrelsen konstituerer sig selv, nedsætter og de nødvendige udvalg og involverer så mange medlemmer som muligt i foreningens udvikling.
 • 8: Økonomi og tegningsret
  Regnskabsåret følger foreningsåret fra 1. april til 31. marts
  Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
  Regnskabet skal ved afslutning underskrives af hele bestyrelsen.
  Regnskabet revideres og underskrives af den af medlemmerne valgte revisor, der også har ret til at efterse evt. kassebeholdningen i løbet af regnskabsåret.
 • 9: Tegningsregel
  Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab – dog skal økonomiske dispositioner over kr. 25.000 godkendes af et flertal af bestyrelsen. Foreningens kasserer kan dog afholde udgifter på foreningens vegne, begrænset opad til kr. 10.000 Bestyrelsen kan give økonomisk fuldmagt til enkeltpersoner og udvalg.
  Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke for foreningens gæld eller andre forpligtelser.
 • 10: Foreningen er bemyndiget til at fremskaffe midler og administrere dem i henhold til foreningens formål og vedtægter.
 • 11: Opløsning af foreningen
  Opløsning af foreningen kan kun besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med mindst 30 dages varsel i denne anledning og med min 4 uger imellem hver. På hver af de to generalforsamlinger skal ¾ af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemme for, at foreningen opløses.
  I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver et formål som støtter op om formålet for Bevar De Danske Skove. Den afsluttende generalforsamling, beslutter, hvad foreningens aktiver skal gå til.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 05-05-2022